Linux v příkazech 30. – mysql

Konzolový nástroj pro obsluhu sql serveru.mysql (mysqld). Query umožňuje přihlášení k vybranému sql serveru a zadávání příkazů.

mysql -u root -p

přihlášení k mysql a otevření query pro zadávání příkazů

;

provede připravený příkaz

show databases;

zobrazí seznam všech databází

use <databasename>

nastaví query do zvolené databáze <databasename>

show tables;

zobrazí seznam všech tabulek ve zvolené databázi

select user,host from mysql.db where db = “<databasename>”;

zobrazí uživatele kteří mají přístup ke zvolené databázi

grant all privileges on <databasename>.* to ‘<username>’@’localhost’;

přiřadí přistup vybraného uživatele <username> do vybrané databáze <databasename>

revoke all privileges, grant option from ‘<username>’@’localhost’;

odstraní přistup vybraného uživatele <username> ke všem databázím.

show grants for <username>;

zobrazí všechna práva uživatele <username>

exit;

ukončí query

create database <databasename>

vytvoří novou databázi <databasename>

create user <username> identified by ‘<password>’

vytvoří nového uživatele <username> s heslem <password>

set password for <username> = password(‘<password>’);
flush privileges;

nastaví uživateli <username> nové heslo <password> a aplikuje změnu (flush privileges)

drop user <username>

smaže uživatele <username>

set password for user <username> password(‘<password>’)

Přiřadí uživateli <username> nové heslo <password>

create table <tablename> (<colname1> <coltype1>, <colname2> <coltype2>, …);

Vytvoří tabulku <tablename> se dvěma sloupci <colname1/2> a datovými typy <coltype1/2>

drop table <tablename>;

Odstraní tabulku <tablename>

update <tablename> set <colname1>=<value1>, <colname2>=<value2>, … where <conditions>

provede update sloupců <colnameN> v tabulce <tablename> pro které platí podmínka <conditions>

delete from <tablename> where <conditions>

smaže záznamy v tabulce <tablename> pro které platí podmínka <conditions>

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *